راهنمای ارسال مقاله

  • مقاله خود را پس از تنظیم بر اساس شیوه‌نامه نگارش مقالات با استفاده از منوی ارسال مقاله  در تارنما درج و ارسال نمایید.
  • پیام اعلام وصول حداکثر ظرف مدت ۳ روز از سوی تحریریه فصلنامه به رایانشانی شما ارسال خواهد شد.
  • مقاله پس از دریافت در تحریریه مورد بررسی اولیه قرار خواهد گرفت و در صورت انطباق با شیوه‌نامه مورد ارزیابی علمی قرار خواهد گرفت (مدت‌زمان ارزیابی حداقل دو و حداکثر شش ماه خواهد بود).
  • درصورت کسب امتیاز مناسب در مرحله ارزیابی مقاله (به‌صورت مشروط به اصلاح یا بدون اصلاح) در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت مقاله مردود اعلام خواهد شد (پذیرش یا عدم پذیرش مقاله از طریق رایانشانی به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد).

 

Comments are closed